Metsandustoetused - Metsaühistu

Metsandustoetused

Mitmete metsatööde tegemiseks saad erametsaomanikuna taotleda erinevaid toetusi. Nõustame Sind toetuste taotlemise protsessi juures: anname teada, millal erinevaid toetusi taotleda ning aitame täita vajalikke dokumente.

Metsaühistu liikmena on Sul toetuste taotlemisel ka eelis. Mitmete toetuste taotlemine käib ainult läbi Metsaühistu ning seda teeb Metsaühistu Sinu eest.

Loe erinevatest metsandustoetustest lähemalt

Metsandustoetuste kalender

ToetusToetuse suurusTaotlemise tähtaeg
Metsa inventeerimise toetusKuni 10 €/ha2.12.2022
Metsa uuendamise
toetus
Maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha
Metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 €/ha
Metsauuenduse hooldamine kuni 96 €/ha
18.11.2022
MetsameedeHooldusraied (valgustus- ja harvendusraied) kuni 30. aastastes puistutes 159 €/ha
Kasvavate puude laasimine 102 €/ha
Ulukikahjustuste ennetamine 70 €/ha
Metsatarvikute soetamise kulud 30% ulatuses nende maksumusest
Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine:
– Kahjustuse kõrvaldamine 1050 €/ha
– Uue metsakultuuri rajamine 731 €/ha
– Maapinna mineraliseerimiseks loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamine 146 €/ha
– Metsauuenduse hooldamine 149 €/ha
2023
UUS! Looduskaitseliste piirangute toetusNatura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndis  110 €/ha aastas
Natura 2000 võrgustiku piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 €/ha aastas
Väljaspool Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndit 110 €/a aastas

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku asuvas piiranguvööndis 60 €/ha
Väljaspool Natura 2000 võrgustiku asuvas hoiualal 60 €/ha
Metsalal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus ehk projekteeritaval alal 60 €/ha
2023
Metsamaa-
parandustööde toetus
Sõltub objektist ja tehtud tööde mahust2023
Pärandkultuuri säilitamise toetusKuni 3 196 €2023