Hooldusraie toetus - Metsandustoetused

Hooldusraie toetus

Toetust saad taotleda kuni 30-aastase metsa hooldusraieteks kui taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei ole sama metsamaa osa kohta hooldusraieks toetust makstud. Oma metsa eraldiste jooksva vanuse vaatamiseks logi sisse Metsaregitrisse.

Hooldusraied jagunevad valgustus- ja harvendusraieteks:

 • Valgustusraiet teostatakse kuni 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk umbes rinna kõrguselt) puistus.  
 • Harvendusraiet teostatakse üle 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk rinna kõrguselt) puistus.

Toetuse suurus

Füüsiline isik & FIEJuriidiline isik
Valgustus- ja harvendusraie356 €/ha297 €/ha

Toetuse taotluse tähtaeg on 27. september 2024.

TAOTLE HOOLDUSRAIE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see oma Metsaühistusse.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse taotlus tuleb esitada enne kui alustad raietöödega.
 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Maksimaalselt saab toetust taotleda kuni 30 hektari hooldusraieteks.
 • Toetust ei saa taotleda metsamaa osale kus asub kaitstav loodusobjekt (Loodukaitse seadus § 4).
 • Toetust saad taotleda kui eelneva viie aasta jooksul ei ole sama metsamaa osa kohta hooldusraieks toetust saanud.
 • Toetust saavad taotleda ainult füüsilised isikud ning mikroettevõtjast FIE-d ja äriühingud, kellel on alla 10 töötaja ja kelle aasta käive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda kinnistu omanik või kasutusvaldaja kui on olemas omaniku kirjalik nõusolek toetatava tegevuse elluviimiseks. Kasutusvalduse kehtivus peab olema vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa maksmisest.
 • Toetust ei saa taotleda metsamaale, mis asub Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohas.
 • Harvendusraie tööde teostamise ajal peab olema kehtiv Keskkonnaameti luba ehk metsateatis.
 • Töödega võib alustada 8.10.2024. Tööd tuleb teostada 18 kuu jooksul peale toetuse otsuse tegemist.
 • Hooldusraie käigus tuleb kujundada metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega mitmeliigilised või struktuurselt mitmekesised puistud ning säilitada säilikpuud ja lamapuit.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Hooldusraie toetuse taotluseid hinnatakse ja rahuldatakse lähtuvalt puistu vanusegruppidest. See tähendab, et esmalt rahuldatakse paremusjärjestusse seatud nõuetekohased taotlused, mis on esitatud kuni kümneaastaste puistute kohta. Seejärel 11-20-aastaste puistute ning viimaks 21-30 (k.a.) puistute kohta. Seega on ettenähtud vahendite puudumisel, eelistatud nooremates puistutes planeeritud hooldusraied.

ESITA HOOLDUSRAIE TÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui raietööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see oma Metsaühistule.