Mis on metsaraie ja miks seda vaja on? I Metsaühistu

Mis on metsaraie ja miks seda vaja on?

Mõteldes metsaraiele tuleb inimestel tihti silme ette lageraielank. Metsa raiumine on aga palju rohkemat ja sisulisemat. Metsaseaduse järgi loetakse raieks tegelikult erinevaid tegevusi. Nii on raie puude ja põõsaste langetamine aga ka langetatud tüvede laasimine, tüvede järkamine ning metsamaterjali koondamine ja kokkuvedu. Miks on aga raietööd vajalikud?

Metsa kasvatamine tähendab raiete tegemist

See võib tunduda kummaline, aga metsameeste vanasõnal „metsa kasvatatakse kirve ja püssiga“ on oma tõsine taust ja selgitus olemas. Sellest mõttest arusaamise ja mõistmise peamine eeldus on tajumine, et metsa kasvatamine on väga pikaajaline protsess. Tänased metsakasvatajad ja -omanikud valdavalt ei näe ise enda tehtud töö vilju. Pikk aeg tähendab veel palju suurt määramatust ja kontrollimatuid faktoreid. Kas 20 aasta jooksul esineb omanikule kuuluvas metsas tormi? Kui mingi puistuosa on latieas, kas juhtub tulema ekstreemset jäävihmaga talve, mis võib tüved kõveraks painutada? Milline on meie hirvlaste asurkond 20-30 aasta pärast? Need on küsimused, millele me täna vastust ei tea. Õigeaegsete raietega saab aga erinevaid selliseid riske olulisel määral maha võtta.

Hooldusraie. Miks on vaja metsaraiet. Metsaühistu.

Just eeltoodu tõttu on uuendamisel ja raiel ehk metsakasvatusel oluline roll tulevikumetsa kujundamisel. Võib-olla väga suur vahe milliseks kujuneb uuendatav männik-kuusik-kaasik kui seal näiteks tegemata jätta noorendiku hooldus või valgustusraie. Üks teostamata valgustusraie võib omada väga suurt mõju sellele, milline näeb see puistuosa välja näiteks poole sajandi pärast. Seega on kõik hooldused ja raied noortes metsades väga olulised ning peaksid olema suunatud vaatega tulevikku.

Tegelikult on tulevikku vaatav ka uuendusraie, sest see on esimene eeldus metsa-ala uuenemiseks sh näiteks selle liigilise koosseisu muutmiseks. Kui soovime hall-lepiku asemel kasvatada alal tulevikus kuusikut, kaasikut või nende segu, siis on mõistlik hall-lepikus teha lageraie. Vähemväärtuslike lehtpuupuistute uuendamiseks on praegu soodne seis, sest lehtpuusortimentide ja küttepuu hinnad on väga head ja omanik saab teenida tulu. Raietega väärtuslikuma metsapõlve kasvatamise üle saavad tulevikus rõõmustada järeltulevad põlved.

Raiuda saab vaid kooskõlas seadusega ning metsaga

Raietööde aluseks on ennekõike metsakasvatuslik vajadus. Kui tahame kasvatada kuuse-kase segametsa, siis tuleb esimestel aastatel tõenäoliselt noorendikus raiuda välja ka kaske. Kuusk vajab väikest edumaad kase ees, sest muidu kasvab kask temast üle ning tulemus ei pruugi olla kuuse-kase segamets, vaid kaasik kus kuusk on teises rindes ja alusmetsas. Raietööde-eelselt tuleb seega hoolikalt mõtelda ning planeerida, et mida tehakse ning mis eesmärgil. Arvestama peab eesmärkide ja metsa enda seisukorra ja olemiga.

Miks on vaja metsaraiet. Raietööd. Metsaühistu

Eestis on tegelikult raied üsna reguleeritud – nii metsa- kui looduskaitseseadusega. Nii on kehtestatud Eestis minimaalsed küpsuskriteeriumid uuendusraiele, nõutakse inventeerimisandmete olemasolu, samuti on määratud minimaalne lubatud harvendusraiejärgne täius ehk tihedus jmt. Seega tuleb raietöid tehes kindlasti arvestada kehtiva seadusandlusega. Seadusest tulenevaid nõudeid aitavad lahti seletada Metsaühistu metsameistrid ja konsulendid. Raietööde osas oskavad nõu anda, aga ka kõiki töid ära korraldada meie metsameistrid.

Loe veel samal teemal: hooldusraie, metsaraie, raietööd

Seotud artikklid: