Kohe-kohe on ees ootamas muutused maa maksustamises - Metsaühistu

Kohe-kohe on ees ootamas muutused maa maksustamises

Maamaks on seadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse kogu maa v.a selline maa, kus majandustegevus on keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning maksu suurus sõltub maa maksustamishinnast ning maksumäärast. Maksumäära kehtestab kohalik omavalitsus, maksustamishind on maa korralise hindamise käigus määratud maa ligikaudne turupõhine väärtus. Just viimase ehk maksustamishinna uuendamise ehk maa korralise hindamisega tegeleb hetkel Maa-amet.

Maa korralise hindamisega määratakse üheaegselt kõikidele Eesti maaüksustele ligikaudne turupõhine väärtus ehk maa maksustamishind. Viimane maade korraline hindamine toimus 21. aastat tagasi ehk aastal 2001 (veel varasemalt on toimunud 1993 ja 1996). Hindamise teeb Maa-amet koos kutseliste kinnisvarahindajatega. Hinnatakse ainult maa väärtust, see tähendab, et seal kasvavat metsa või asuvaid ehitisi ei käsitleta. Hindamisel paikvaatlusi ei tehta, tulemused arvutatakse andmekogude andmetele tuginedes ja hindamismudeleid kasutades. Väärtus arvutatakse toimunud tehinguhindade võrdlemisel ja kohandamisel hinnatava maa omadustega. Kindlasti tasub maaomanikel üle kontrollida oma maa andmete õigsus andmekogudes peale hindamistulemuste avalikustamist alates 31.10.2022, soovitavalt ühe aasta jooksul. 2022. aasta maa korralise hindamise tulemused avalikustatakse 31. oktoobril Maa-ameti veebilehel.

Maamaksu hinnatõusu võib oodata 2024. aastal

Ent kas korraline hindamine ehk maksustamishinna kaasajastamine tõstab maamaksu? Täna on teada, et 2022. ja 2023. aastal arvutatakse maamaks veel varasema, 2001. aasta maa maksustamishinna alusel. 2022. aasta hindamise tulemusi hakatakse maksustamisel kasutama alates 2024. aastast. Kindlasti on põhjust eeldada, et maksustamishind saab olema 21. aasta tagusega võrreldes märkimisväärselt suurem, mis omakorda tähendab suuremat maamaksu. Tõusu leevendamiseks plaanib riik seaduse muudatustega vähendada lubatud maksimaalseid maamaksumäärasid ja kehtestada maamaksusumma aastasele kasvule 10% piirmäära. See, milliseks kujuneb iga maaomaniku maamaks, selgub aga alles 2023. aasta lõpus, kui Maksu- ja Tolliamet arvutab uued maamaksud. Maamaksu arvutamiseks kasutatakse lisaks Maa-ameti hinnatud maa väärtusele ka kohalike omavalitsuste määratud maamaksumäärasid ning iga konkreetse maatükiga või maaomanikuga seotud maksusoodustuste või maksuvabastuste andmeid. Seega mõjutab lisaks peatselt uuenevatele maksustamishindadele maamaksu suurust ka kohaliku tasandi otsused, sest kohalikud omavalitsused peavad kinnitama uued maamaksumäärad hiljemalt 1. juuliks 2023.