Maaomanikel on võimalik taotleda tehnovõrgu talumistasu - Metsaühistu

Maaomanikel on võimalik taotleda tehnovõrgu talumistasu

1. mai on tähtaeg, mil maaomanikel tuleb esitada taotlus tehnovõrgu talumistasude saamiseks. Seda, kas maaomanikul on õigus saada talumistasu, saab kontrollida Maa-ameti  talumistasude kalkulaatori abil ning avaldus tuleb esitada võrguettevõtjale.

Maa-ameti talumistasude kalkulaator
Talumistasude kalkulaator – kontrollimiseks sisestada katastriüksuse aadress või tunnus. Sealt leiad ka info, milline ettevõte on võrgu omanik.

Võrguettevõtete avaldused:
Erametsaomanikke enim puudutavad elektriliinid. Suurimate ettevõtete avaldused leiad:
Elering
Elektrilevi

Avaldus tasub esitada ka neil maaomanikel, kes on teinud seda varem. Kuigi avaldus talumistasude saamiseks kehtib ning seda pole vaja esitada iga aasta uuesti, tuleb siiski arvestada teatud muutusega alates 2019. aastast. See on seotud asjaoluga, et varasemalt arvestati talumistasu määramisel vaikimisi, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada ja talumistasu vähenes poole võrra. Kui aga tegelikult on maa kasutamine piiratud, on talumistasu suurem. Nii tulekski uues avalduses ära näidata, kas maa sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu tõttu piiratud või mitte.

Talumistasu. Metsaühistu

Talumistasu makstakse vastavalt 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud asjaõigusseaduse muudatuse alusel. Selle järgi on tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatise aluse maa maksustamishinnast. Seadus sätestab ka koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks, millest sõltub lõplik talumistasu suurus.

Näiteks põllumaa sisse paigutatud maakaabelliin ei takista maa harimist, küll aga välistab metsa läbiv elektriliin selle all puude kasvatamise. Sellist mõju arvestavadki koefitsiendid, millega talumistasu läbi korrutatakse.

Kui maatulundusmaal (haritav maa, metsamaa) asub elektri- või gaasivõrk, siis on talumistasu 7,5% maa maksustamishinnast, sest seda maad ei saa sihtotstarbeliselt kasutada. Kui aga tehnovõrk ei takista maatüki kasutamist või asub maatulundusmaal side- või kaugküttevõrk või ühisveevärk-kanalisatsioon, siis korrutatakse saadud tasu läbi koefitsiendiga 0,5.

Muu sihtotstarbega maade puhul (elamumaa, ärimaa, transpordimaa jne) talumistasu ei maksta, välja arvatud siis, kui tegemist on elektri ja gaasi põhivõrguga. Talumistasu ei maksta ka selle liini osas, mis tagab teenuse vaid sama kinnistu omaniku enese huvides.

Talumistasu maksmiseks tuleb omanikul teha avaldus liini omavale võrguettevõtjale. Vastava info ja vormid leiab ettevõtjate kodulehtedelt. Eelnevalt tuleb aga selgeks teha, kelle võrk täpselt teie maal asub. Avaldust ei pea esitama igal aastal uuesti ja edasi kehtivad ka varem esitatud avaldused. Talumistasu makstakse omanikule, kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas taotluse hiljemalt 1. mail. Tasu makstakse välja 30. septembriks.

Tuleb rõhutada, et seadusest tulenev talumistasu kehtib juhul, kui pole kokku lepitud teistsuguses tasus. Talumistasu kehtib nende tehnorajatiste suhtes, mis on rajatud enne maa kinnistusraamatusse kandmist. Kui uuemal ajal on liinid rajatud notariaalse servituudi kokkuleppe alusel, siis võib olla seal viide kas kokkulepitud tasule või seadusjärgsele talumistasule. Servituut võib olla seatud ka tasuta.

Lisaks talumistasule on võimalik omanikul nõuda ka muude põhjendatud lisakulude hüvitamist, kui need kulud on suuremad kui kolmandik talumistasust. Need võivad olla näiteks kulud seoses kohustusega niita liinidealusel maatükil võsa või muu taoline tegevus.

Kui maaomandil paikneb hoones asuv tehnovõrgu rajatis (nt alajaam, sidepaigaldis), siis peab omanikule maksma vastava hooneosa kasutamise harilikku tasu (turuhinda). Alla üheeurost talumistasu välja ei maksta.

Loe veel samal teemal: talumistasu

Seotud artikklid: