Metsatulu deklareerimine - Metsaühistu

Metsatulu deklareerimine

Märtsikuu lõpuni saad deklareerida eelmise aasta tulusid-kulusid. Ja kuigi räägitakse, et eestlased on maailmameistrid tuludeklaratsioonide esitamises, võib metsaomanikul olla deklaratsiooni täitmine maksuerisuste tõttu kohati päris keerukas. Nüansse, millele tähelepanu pöörata, on palju ning tähelepanematus võib hiljem deklareerijale kahju tuua.

Seepärast Metsaühistu soovitabki – kui oled maksudeklaratsiooni täitmisel ebakindel või kahtled endas, tule Metsaühistusse! Meie juurest saad asjatundlikku nõu ja vajadusel abi deklaratsiooni täitmisel. Võta Metsaühistuga ühendust ja lepi kokkusaamise aeg kokku! Oluline on kindlasti kaasa võtta kõik metsa majandamisega seotud dokumendid, nii tulude kui kulude kohta. Leia lähim Metsaühistu.

METSAMATERJALI JA RAIEÕIGUSE MÜÜGI DEKLAREERIMINE

Kui oled möödunud aastal müünud metsamaterjali või raieõigust, tuleb deklaratsiooni jaoks välja otsida kõik neid tehinguid puudutavad dokumendid. Kuigi kord aastas tuleb esitada maksu- ja tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis, ei ole sellel teatisel seost tuludeklaratsiooniga ja need andmed ei kandu automaatselt edasi maksudeklaratsiooni.

Raieõiguse müügitulust tuleks kindlasti maha arvata metsa majandamisega seotud kulud, st kõik kulud, mis on tehtud metsa uuendamiseks, kasvatamiseks ja metsakaitseks (ammendav loetelu kõigist tegevustest on antud metsa majandamise eeskirjas).

Kuludokumentideks võivad olla:

  • Maapinna ettevalmistamise arved
  • Taimede ostuarved
  • Istutamisteenuse arved
  • Kultuuri hooldamise arved
  • Hooldusraiete arved
  • Ulukitõrje vahendiste soetamise arved
  • Metsamaal tehtud maaparanduse arved
  • Metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava tellimise arved

 

Lisaks saad metsamaterjali müügitulust maha arvata raietööde korraldamise, materjali transpordi ning muud müügiga seotud kulud (näiteks vahendustasu).

Raidmete müügi korral on tegu metsamaterjali müügiga ja samamoodi on tulude maksustamist võimalik edasi tõugata kuni kolm aastat. Tuludest saab ka maha arvestada kõiki metsamajandamisega seotud kulusid.

Järgmise sammuna peaksid vaatama, kas on jäänud eelmistest perioodidest edasitõugatud maksustamata tulusid. Seejärel tasub tulumaksu deklareerimise avalehelt vaadata, kui suur on kogu deklareeritav aastatulu ja kas on ka enammakstud tulumaksu, mis kuulub tagastamisele. Kui eeltäidetud deklaratsioon näitab enammakstud tulumaksu ja aastatulu on väiksem kui 14400 eurot, samuti on eelmistest aastatest ajatatud tulu, tasub tulu deklareerida kuni nimetatud summani. Sel juhul saab ära kasutatud kogu ettenähtud maksuvaba tulumäär 6000 eurot aastas.

Kindlasti tasub üle vaadata ka abikaasa kasutamata maksuvaba tulu. Juhul, kui üks abikaasadest on saanud aastatulu vähem kui 2160 eurot, saab ta kasutamata maksuvaba tulu osa anda kasutamiseks abikaasale, kui abikaasade kogu aasta maksustatav tulu ei ületa 50400 eurot. Samuti saab isik, kelle koolituskulud ületavad tema maksustatavat tulu või mahaarvamiste piirangut 1200 eurot, anda kasutamata koolituskulu jäägi üle oma abikaasale. Samamoodi saab teha ka eluasemelaenu intressidega. Abikaasadel tasuks kindlasti üle vaadata ka võimalus kasutada alates teisest lapsest arvestatavat maksuvaba tulu 1848 eurot iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta.

Kui abikaasa on teinud oma deklaratsioonis märke enda maksuvaba tulu või mahaarvamiste üleandmiseks sulle, kontrolli kindlasti, kas see kajastub ka sinu deklaratsioonis! Kui ei kajastu, alusta uuesti MTA eeltäidetud andmetega deklaratsiooni täitmist. Selleks mine deklaratsiooni avalehele ja vali  “veel tegevusi”.

 

METSAKINNISTU MÜÜK

Metsamaa müügi korral saad müügituludest maha arvata soetusmaksumuse, juhul kui soetusmaksumus on olemas.  Soetamiskulud peavad kindlasti olema dokumentaalselt tõestatavad. Soetusmaksumus on olemas ostetud või omandireformi käigus erastatud kinnistutel.

Eraldi tuleb vaadelda õigusvastaselt võõrandatud ja omandireformi käigus tagastatud metsamaa müüki. Sel juhul saadud tulu ei maksustata ja seda pole vaja deklareerida. Sama kehtib ka siis, kui tagastatud metsamaa on saadud päranduseks.

Metsakinnistu müügi hinnast võib lisaks soetamiskuludele müügituludest maha arvata ka müügiga seotud kulutused (kinnistu lahkumõõtmise tasu, hindamistasu, notaritasu). Tehtud kulud ja maksed peavad olema dokumentaalselt tõestatud.

HEA TEADA!

Metsa majandamisega seotud tulude-kulude kandmine deklaratsiooni jäta viimaseks, enne neid kanna deklaratsiooni kõik muud tulud-kulud.

Kui seoses metsa majandamisega on tehtud ainult kulusid ja tulu pole saadud, siis pane tähele, et kulusid saad edasi kanda kuni kolm aastat.

Tulude-kulude deklareerimisel tuleb silmas pidada, et maksustamisperioodi arvestatakse raha liikumise, mitte dokumendi esitamise kuupäeva järgi ehk kassapõhiselt. Näiteks kui 2018. aasta 25. detsembril allkirjastasid metsamaterjali müügi dokumendi, mille alusel laekus raha 3. jaanuaril, läheb see tuluna arvesse 2019. aasta maksudeklaratsioonis.

Metsaühistu ja PRIA kaudu makstavad toetused (Euroopa Liidu finantseeritavad, näiteks metsameede) on tulumaksuga maksustatavad ning neist arvestatakse enne välja maksmist tulumaks maha. Need andmed on kantud juba eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Hakke müügi korral ei ole tegu metsamaterjali müügiga ja see tuleks deklareerida kui kasu vara müügist. Samuti ei ole saadud tulu maksustamist võimalik edasi tõugata ja sealt ei saa ka metsa majandamiseks tehtud kulusid maha arvata.

Näited metsaomanike tüüpolukordadega tuludeklaratsiooni täitmiseks

Vaata ka näiteid tüüpolukordade deklaratsiooni täitmiseks.

 

Seotud artikklid: