Metsameede ootab taotlejaid - Metsaühistu

Metsameede ootab taotlejaid

Esmaspäeval (28. mail) algab metsameetme, Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, toetuse taotluste vastuvõtmine. Toetust saab taotleda metsaühistu või erametsaomanik, kes võib olla kas füüsiline isik, FIE või mikroettevõtja (mikroettevõtja annab tööd vähem kui 10 inimesele ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot). Taotlusi saab esitada 8. juunini.

Metsaomanikud saavad metsameetme toetust taotleda hooldusraieks kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks ja ulukikahjustuste ennetamiseks. Kuna tormi ja tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks ning taimehaiguste ja metsatulekahju ennetamiseks mõeldud raha on otsas, siis nendeks tegevusteks 2018. aastal toetust küsida ei saa.

Sel aastal toetatakse:

  • hooldusraiet kuni 30-aastases puistus (toetuse suurus 159 €/ha)
  • puude laasimist (toetuse suurus 102 €/ha)
  • ulukikahjustuste ennetamist (repellendi soetamist ja kasutamist, toetuse suurus 70 €/ha)
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamist ja kasutamist (toetus katab kuni poole kaitsmete hinnast)
  • metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamist (toetust antakse kuni 30% seadmete hinnast)metsameetme toetus 2018 metsaühistuHooldusraied on üks olulisemaid tegevusi noores metsas. 

Hooldusraie

Hooldusraiete toetuse puhul peab metsamaa olema inventeeritud. Hooldusraieks peab taotlema toetust vähemalt 1 hektari kohta, maksimummäär on kuni 60 hektarit metsaomaniku kohta. Harvendusraie kohta peab olema tööde tegemise ajal metsateatis. Puistu jooksev vanus võib olla kuni 30 aastat ja teha võib valgustusraiet või harvendusraiet.

Puude laasimine

Palgipuude kasvatamise edendamiseks antakse toetust kasvavate puude laasimiseks. Laasimisel lõigatakse ära madalamaid oksi. Laasida võib kuni 15 sentimeetrise rinnasdiameetriga kuuski, mände, tammesid, kaski, lehiseid või sangleppi. Laasitud tüve lõpp-pikkus peab olema vähemalt 3 meetrit ning ühel hektaril tuleb laasida vähemalt 200 puud. Toetuse tingimuseks on ka laasitud puude märgistamine märkelindi või -värviga, mis on nähtav vähemalt viie aasta jooksul peale viimase toetusosa väljamaksmisest. Toetuse saamiseks peab metsamaa olema inventeeritud.

Ulukikahjustus

Ulukikahjustuste ennetamiseks võib noortele puudele kanda (pritsides või määrides) ulukitõrjevahendit ehk repellenti või paigaldada puule ladva ja/või tüvekaitsmeid. Ka selle toetuse saamiseks peab metsamaa olema inventeeritud.

Seadmed ja tarvikud

Seadmete ja tarvikute ostmiseks võib taotleda toetust ainult metsaühistu.

Taotlemine

Toetuse taotlusi saab esitada ainult e-PRIAs. Taotlusi saab oma liikmete eest esitada ka metsaühistu. Taotluste vormistamisel ning hiljem vajaliku aruandluse tegemisel aitavad metsaomanikke kõik metsaühistud.

Seotud artikklid: