maaomaniku õigused Archives - Metsaühistu

Sundvaldus – tähtajatu kitsendus sinu maale

Eestis toimub ruumiline planeerimine riiklikul ja kohalikul tasandil. Teatud olukordades võib riik, aga ka kohalik omavalitsus vajada maad mingite avalike huvide tagamiseks. Olgu see siis tehnovõrkude või -rajatiste ehitamine, eratee avalik kasutamine või muu sarnane eesmärk. Sellistel puhkudel võivad nad seadusega sätestatud ulatuses rakendada kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) võimalusi. Sundv...