Tuludeklaratsioonid nõuavad tähelepanu - Metsaühistu

Tuludeklaratsioonid nõuavad tähelepanu

15. veebruarist läheb lahti iga-aastane ralli – tuludeklaratsioonide esitamine. Sel aastal ei tasuks deklaratsioonide esitamisega väga kiirustada, kuna metsaomanike jaoks on mõned kasulikud uuendused. Kindlasti tasub nendega enne deklaratsiooni täitmist tutvuda ja nendega arvestada.

Seepärast Metsaühistu soovitabki – kui oled maksudeklaratsiooni täitmisel ebakindel või kahtled endas, küsi nõu Metsaühistult! Meie juurest saad asjatundlikku nõu ja vajadusel abi deklaratsiooni täitmisel. Võta Metsaühistuga ühendust ja lepi kokkusaamise aeg kokku! Oluline on kindlasti kaasa võtta kõik metsa majandamisega seotud dokumendid, nii tulude kui kulude kohta. Ühistude kontaktid leiad siit.

Metsamaterjali ja raieõiguse müügi deklareerimine

Kui oled möödunud aastal müünud metsamaterjali või raieõigust, tuleb deklaratsiooni jaoks välja otsida kõik neid tehinguid ja metsamajandamist puudutavad dokumendid. Kuigi kord aastas tuleb esitada maksu- ja tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis ning need andmed peaksid sel aastal olema kantud eeltäidetud tuludeklaratsiooni, tuleks need andmed siiski algdokumentide abil üle kontrollida ja vaadata ja vajadusel muuta.

Raieõiguse müügitulust tuleks kindlasti maha arvata metsa majandamisega seotud kulud, st kõik kulud, mis on tehtud metsa uuendamiseks, kasvatamiseks ja metsakaitseks.

Kuludokumentideks võivad olla:

  • Maapinna ettevalmistamise arved
  • Taimede ostuarved
  • Istutamisteenuse arved
  • Kultuuri hooldamise arved
  • Hooldusraiete arved
  • Ulukitõrje vahendiste soetamise arved
  • Metsamaal tehtud maaparanduse arved
  • Metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava tellimise arved
  • Jne.

Lisaks saad metsamaterjali müügi korral müügitulust maha arvata raietööde, materjali transpordi ning muud müügiga seotud otsesed kulud (näiteks korraldustasu).

Raidmete müügi korral on tegu samuti metsamaterjali müügiga ja samamoodi on tulude maksustamist võimalik edasi tõugata kuni kolm aastat. Tuludest saab ka maha arvestada kõiki metsamajandamisega seotud kulusid.

Sel aastal saad esmakordselt kasutada uut võimalust maksustavate kulude vähendamiseks. Nimelt võib füüsilisest isikust või FIEst metsaomanik talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. Seda saad teha 2020.a tuludeklaratsiooni tabeli 6.2 kaudu vaid sellel aastal maksustamisele valitud tulule. Meeles tuleb pidada, et 5000-eurost mahaarvamist tuludest ei saa edasi kanda järgmistesse aastatesse, küll aga saad vajadusel järgneval kolmel aastal taas 5000 eurot metsatuludest maha arvata.

Kui sul on varasematest aastatest ajatatud tulu, mida pole veel maksustatud, tasub kaaluda võimalust maksta maksud ära koheselt. Seda eriti siis, kui tulud jäävad alla 5000 euro.

Metsatulu maksustamine. Tuludeklaratsioon. Metsaühistu

Natura 2000 maksustamine

Sellest aastast muutus ka Natura 2000 toetuse maksustamine. Kui varasemalt kehtinud reeglistiku kohaselt maksustati Natura 2000 erametsamaa toetust täies ulatuses ja kulude mahaarvamise võimalust ei olnud, siis nüüd avanesid ka selleks võimalused. Nimelt arvatakse alates 2020. aastast Natura 2000 toetus raieõiguse ja metsamaterjali müügitulude hulka, mille maksustamisele kehtib erikord k.a kulude mahaarvamise võimalus, maksustamise aja valimine ja täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot.

Praktikas tähendab see, et enam Natura 2000 toetuse välja maksmisel tulumaksu kinni ei peeta! Meeles tuleb aga pidada, et tegemist on jätkuvalt maksustatava toetusega. Seega on metsaomanikul endal kohustus oma tuludeklaratsioonis deklareerida maksustatav toetus.

Metsakinnistu müük

Metsamaa müügi korral saad müügituludest maha arvata soetusmaksumuse, juhul kui soetusmaksumus on olemas.  Soetamiskulud peavad kindlasti olema dokumentaalselt tõestatavad.  Soetusmaksumus on olemas ostetud või omandireformi käigus erastatud kinnistutel.

Eraldi tuleb vaadelda õigusvastaselt võõrandatud ja omandireformi käigus tagastatud metsamaa müüki. Sel juhul saadud tulu ei maksustata ja seda pole vaja deklareerida. Sama kehtib ka siis, kui tagastatud metsamaa on saadud päranduseks.

Metsakinnistu müügi hinnast võib lisaks soetamiskuludele müügituludest maha arvata ka müügiga seotud kulutused (kinnistu lahkumõõtmise tasu, hindamistasu, notaritasu). Tehtud kulud ja maksed peavad olema dokumentaalselt tõestatud.

Hea teada!

Metsa majandamisega seotud tulude-kulude kandmine deklaratsiooni jäta viimaseks, enne neid kanna deklaratsiooni kõik muud tulud-kulud.

Kui seoses metsa majandamisega on tehtud ainult kulusid ja tulu pole saadud, siis pane tähele, et kulusid saad edasi kanda kuni kolm aastat.

Tulude-kulude deklareerimisel tuleb silmas pidada, et füüsilistel isikutel arvestatakse maksustamisperioodi raha liikumise, mitte dokumendi esitamise kuupäeva järgi ehk kassapõhiselt. Näiteks kui 2020. aasta 25. detsembril allkirjastasid metsamaterjali müügi dokumendi, mille alusel laekus raha 3. jaanuaril, läheb see tuluna arvesse 2021. aasta maksudeklaratsioonis.

Metsaühistu ja PRIA kaudu makstavad metsameetme toetused on endiselt tulumaksuga maksustatavad ning neist arvestatakse enne välja maksmist tulumaks maha. Need andmed on kantud juba eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Hakke müügi korral ei ole tegu metsamaterjali müügiga ja see tuleks deklareerida kui kasu vara müügist. Samuti ei ole saadud tulu maksustamist võimalik edasi tõugata ja sealt ei saa ka metsa majandamiseks tehtud kulusid maha arvata.

Vaata ka maksueksperdi Eha Kütt’i näiteid deklaratsiooni täitmiseks.

Seotud artikklid: